شرکت عمرانی مسکن گستر، پیشرو در صنعت ساخت و ساز

ماموریت ما

ساخت و ساز

فعالیت در صنعت ساخت و ساز

سرمایه گذاری

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز

مشارکت

ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرکتی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﻮدآور

حفظ سرمایه

ﺣﻔﻆ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ارﺗﻘﺎء آن

شفافیت

ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح

حفظ ارزش‌ها

ﺣﻔﻆ ﺻﻴﺎﻧﺖ و ارزشﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت عمرانی مسکن گستر می‌باشد.